แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2566 (ปม.1-2)

 

 1. กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)
 2. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 3. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 5. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 6. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
 7. กิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
 8. กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO)
 9. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
 10. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
 11. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
 12. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
 13. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
 14. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)
 15. กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน
 16. กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประชารัฐ
 17. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต
 18. กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาต
 19. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 20. กิจกรรมเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า
 21. กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้
 22. กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)
 23. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ)
 24. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 25. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ)
 26. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้
 27. กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 28. กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
 29. กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัด
 30. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 31. กิจกรรมโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
 32. กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ
 33. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้
 34. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)
 35. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
 36. กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
 37. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า (งานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
 38. กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้
 39. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
 40. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)