แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564