แบบฟอร์มขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้

แบบฟอร์ม

 

   คำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
   คำขอประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับ
   คำขอรับใบอนุญาตค้าฯ
   คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
   บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง
   บัญชีรายละเอียดเครื่องจักร
   บัญชีสถิติ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
   บัญชีสถิติ โรงงาน หรือโรงค้าไม้แปรรูป
   บันทึกประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า
   หนังสือมอบอำนาจ
   หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม
   หนังสือแต่งตั้งตัวแทน
   แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง
   ใบรับคำขอ

คู่มือ

 

   คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
   แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐฯ
   แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
   แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานฯ
   แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่
   แนวทางปฏิบัติในการออกคำสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราช บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

 

ดาวน์โหลด

    การจัดทำบัญชีป่าไม้