แนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ.2563 จัดทำโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ( นครราชสีมา)