อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ


อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย ยุทธศาตาร์ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยบูณราการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับกลุ่มจังหวัด และระดับพื้นที่
  2. จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดิน งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฏหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฏหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วนงานในพื้นที่และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรรมกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย