อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

(ก) จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบใหเสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดิน งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฏหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหย่วยงานในพื้นที่และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 956/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566