หนังสือประกาศ

หนังสือประกาศประจำเดือน กันยายน 2564
  • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการรับเรื่องเสนอชื่อผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชน ประจำจังหวัดนครราชสีมา
  • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับการเสนอรายชื่อผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับกีรสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดบุรีรัมย์
  • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับการเสนอรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดชัยภูมิ