ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานการเจ้าหน้าที่
2) ปฏิบัติงานแผน งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและงานควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และยาน
พาหนะ
3) ปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการ งานระบบสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
4) จัดทำแผน งบประมาณ รวบรวมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ํายบริหารทั่วไป มีหน้ําที่รับผิดชอบ
1.1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานการเจ้าหน้าที่ของสำนัก
1.2) ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ของสำนัก
1.3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย

2) ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบัญทึกบัญชีและ
ทะเบียนควบคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2.2) รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย
ทุกหมวดรายจ่าย
2.3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย

3) ฝ่ํายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1) ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุม
การตรวจสอบ การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3.2) ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
3.3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4) ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบ
4.1) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในภาพรวมของสำนัก
4.2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการ รวบรวม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักส่งกรม
4.3) รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการ และรายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสำนักส่งกรม
4.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมายหมาย


*แก้ไขข้อมูลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 956/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *