ส่วนจัดการป่าไม้

ส่วนจัดการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจำทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอนุญาตด้านการป่าไม้
2) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ด่านการป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ และถ่านไม้ ตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฏหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนจัดการป่าไม้ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช่จ่ายงบประมาณของส่วน
1.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และการจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการสอบสวนวินิจฉัยการมีสิทธฺ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยืนคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนหรือหลังประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
2.2) ดำเนินการเกี่ยวกับดารจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ และการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามกฏหมายและนโยบายด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ ตลิดจนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของประชาชนในท้องที่รับผิดชอบ
2.3) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้
2.4) ดำเนินการบริหารจัดการให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน รวมตลอดถึงการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ป่าอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
2.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1) ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า และปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
3.2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า และปฏิบัติการข่าวดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการ บุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
3.3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ
3.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4) ฝ่ายอนุญาติและบริการด้านการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
4.1) ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภณฑ์ และถ่านไม้
4.2) ควบคุม กำกับ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาติด้านป่าไม้
4.3) จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาติ ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาติทางป่าไม้ บริการ ประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตให้ได้รับความสะดวกและรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
4.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


*แก้ไขข้อมูลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *