ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีอำนาจหน้าที่

 1. เสนอแผนงานและโครงสร้าง เพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกำกับ ควบคุมดูแล และประมานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า จัดทำแผนที่แปลงปลูกป่าและบำรุงป่าในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนแฏิบัติงานที่กรมป่าไม้กำหนด
 2. ส่งเสริมและสนันสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ ทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน การดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยสวนป่า แลพกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาด้านการป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและฟื้นฟู แก่ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และองกรณ์เอกชน
 4. ดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริและแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องและประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจจากพระราชดำริและกิจการพิเศษอื่น ๆ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย 4 ฝ่ายดังนี้

 1. ฝ่ายปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
  1.1 กำกับ ควบคุม ดูแล การปลกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการรวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.2 ส่งเสริม และสนันสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ
  1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ สวนป่าภาคเอกชนและการประกอบอาชีพด้านป่าไม้
  1.4 จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
  1.5 ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ  และองค์กรเอกชน
  1.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 2. ฝ่ายผลิตกล้าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  2.1 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน 
  2.2 พัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ให้มีคุณภาพ
  2.3 ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ สู่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
  2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 3. ฝ่ายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  3.1 ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ
  3.2 ประสานงานโครงการพระราชดำริของกรมป่าไม้ ในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารที่มารับเสด็จฯ
  3.3 ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจติดตามงานขององคมนตรี กรมวัง ผู้ใหญ่ สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วนงานอื่น ๆ ที่มาตรวจติดตามงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในพื้นที่
  3.4 ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายประจำปี
  3.5 ประสานงานและการอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้ในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษรวมทั้งดูแลต้นไม้ทรงปลูกของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ
  3.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  4.1 เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการป่าไม้
  4.2 ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่นที่ เพื่อสนันสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  4.3 ศึกษา วิเคาระห์ การส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรม และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำข้อมูลงานวิจัยป่าไม้
  4.4 สนันสนุนประสานงาน ติตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านวิจัยหรือแหล่งทดลองทางด้านวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
  4.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย