ส่วนส่งเสริมการป่าไม้

ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการส่งเสริมทรัพยากรป่าไม้ตาวมแนวทางพระราชดำริ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า
2) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ การจัดการป่าชุมชน การส่งเสริมการปลูกป่า ตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฏหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนส่งเสริมการป่าไม้แบ่งเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช่จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
1.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายโครงการพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1) การเตรียมการรับเสด็จ การดำเนินการในพิธีการต่าง ๆ และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริโครงการพิเศษ แและอื้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กรณี ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎิกาในพื้นที่รับผิดชอบ
2.3) ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ และให้การสนันสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้
2.4) รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3) ฝ่ายป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1) ส่งเาริม พัฒนา การจัดการป่าชุมชน ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฏหมายที่เกียวข้อง
3.2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท่องถิ่นและสถาบันต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบฝันศาสนาในรูปแบบอื่น ๆ
3.3) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน ส่งเสริมและสนันสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชมชนในระดับชมชุน เพื่อพัฒาป่าไม้อย่างยั้งยืน
3.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4) ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1) กำกับ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม และสนันสนุนการปลูกเพื่อเพิมพื้นที่ป่าและพื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ การผลิตกล้าไม้เพื่อสนันสนุนการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เป็นไปตามหลักวิชาการรวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับ กฏหมายว่าด้วยสวนป่า และกฏหมายอื่นที่เกียวข้อง
3.2) ส่งเสริม และสนันสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและการประกอบวิชาชีพด้านป่าไม้
3.3) จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกและพื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.4) ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
3.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *