ส่วนวิชาการและกฏหมาย

ส่วนวิชาการและกฏหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
2) สนันสนุน ประสานและส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
3) เผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการดำเนินตามกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฏหมายอื่นที่เกียวข้อง
5) ปฏิบัติงามร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนวิชาการและกฏหมาย มี 3 ฝ่าย ดังนี้
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
1.2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช่จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
1.3) ปฏิบัติงามร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายวิชาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1) เสนอผลงานและโครงการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และที่ได้นับมอบหมาย
2.2) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3) ศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรม และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้
2.4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
2.5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ายกฏหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1) ดำเนินตามกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้
3.4) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดีการติดตามผลการดำเนินการดำเนินคเีด้านป่าไม้
3.5) ปฏิบัติงามร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *