ส่วนจัดการป่าชุมชน

ส่วนจัดการป่าชุมชน มีอำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช่จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
 2. สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านการป่าชุมชนเพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดทำป่าชุมชนและเผยแพร่
 3. ส่งเสริมให้มีปงค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนรวมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครื่อข่าย รวมทั้งบริหารจัดการป่าชุมชน และพัฒนาเครื่อข่ายป่าชุมชนให้ยั่งยืน
 4. สนับสนุนข้อมูล บริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประพโยชน์จากป่าชุมชน รวมทั้งสนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 5. ดำเนินการป้องกัน และแก้ใขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 และพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับหมอบหมาย

ส่วยจัดการป่าชุมชนประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
  1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
  1.2 จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการแผนใช้จ่ายประมาณของส่วน
  1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับหมอบหมาย
 2. ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
  2.1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2.2 สนับสนุน พัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชน และงานโครงการพิเศษด้านการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครื่อข่ายองค์กรท่องถิ่นและสถาบันต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
  2.4 ดำเนินการป้งอกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2536 และพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
  2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 3. ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
  3.1 ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
  3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไ้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
  3.4 สนับสนุนข้อมูล บริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
  3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

*แก้ไขข้อมูลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 956/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566