ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช่จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ การจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศป่าไม้ และการบริหารจัดการป่านันทนาการในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการจัดการทนรัพยากรที่ดินป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วย 5 ฝ่ายดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
  1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
  1.2 จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช่จ่ายงบประมาณของส่วน
  1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย
 2. ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  2.1 สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
  2.2 รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
  2.3 สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้อง ว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
  2.4 ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด และยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
  2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย
 3. ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  3.1 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการวางแผน จัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
  3.2 สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
  3.3 ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพ่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย
 4. ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช่ที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
  4.1 ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” 
       (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
  4.2 ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
  4.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง/ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในพื้นที่เกี่ยวกับการอาศัย/ทำกิน หรือการใช่ประโยชน์พื้นที่ป่า
  4.4 ส่งเสริม พัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และ
       กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 5. ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  5.1 สำรวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประเมินสถานภาพและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้
  5.2 จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้ เพื่อการวางเผนจัดการเชิงพื้นที่ และการฟื้นฟูที่ป่าไม้
  5.3 จัดการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการตรวขจสอบและให้บริการ
  5.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 6. ฝ่ายป่านันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  6.1 จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอื่น ๆ 
  6.2 ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการสำรวจ จัดตั้ง ขยาย หรือเพิกถอนเขตป่านันทนาการ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งพื้นป่าอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่อกำหนดให้เป็นป่านันทนาการ
  6.3 ส่งเสริมและสนันสนุนการบริหารจัดการป่านันทนาการ เพื่อบริหารหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  6.4 ดำเนินการตรมระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพื่อบำรุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
  6.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

*แก้ไขข้อมูลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 956/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566