สรุปผลแบบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  1. แบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรกิจกรรมโครงการส่งเสริมกำรปลูกไม้โตเร็วโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
  2. แบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน สำนักจัดการทรัพยำกรป่่ไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564