ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา

ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้
 • 1) ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบ
  • 1.1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • 1.2) จำทำแผน ใช้จ่ายงบประมาณของ ควบคุมและติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
  • 1.3) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 • 2) ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  • 2.1) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด และจัดทำแผนป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดจำแนกเป็นรายอำเภอ
  • 2.2) เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ จัดทำรายงานผลการดำเนอนงาน และรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของดจังหวัด
  • 2.3) สนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพนากรป่าไม้ การควยคุมไฟป่า การฟื้นฟู การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการจัดการที่ดินป่าไม้
  • 2.4) ประสานการดำเนินงานการเกี่ยวกับการอนุญาติและการให้บริการด้านป่าไม้และติดตามตรวจสอบการดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการ กฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 2.5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมามี อำนาจหน้าที่
 • 1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการกำหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • 2) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทัุกระดับ (จังหวัด กระทรวง และระดับชาติ)
 • 3) เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสวงน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด
 • 4) ดำเนินการและประสานดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฏหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
 • 5) ดำเนินการและประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ใหเล้เป็นไปตามกฏระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
 • 6) สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้และจะดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
 • 7) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
 • 8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา
 • 1) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ท้องที่ ต.คลองม่วง ต.โป่งตาลอง ต.วังกะทะ ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน ท้องที่ ต.กลางดง ต.ขนงพระ ต.ปากช่อง ต.พญาเย็น ต.หนองน้ำแดง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น ท้องที่ ต.กลางดง ต.จันทึก ต.ปากช่อง ต.พญาเย็น ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากช่องและป่าหมูสี ท้องที่ ต.คลองม่วง ต.วังไทร ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • 2) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.2 (วะภูแก้ว) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับประดู่ และป่าเขามะกอก ท้องที่ ต.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเตียน และป่าเขาเขื่อนลั่น ท้องที่ ต.ลองไผ่ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ท้องที่ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว ต.มะเกลือเก่า ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง ท้องที่ ต.วังโรงใหญ่ ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว ต.โนนค่า ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น ท้องที่ ต.คลองไผ่ ต.ดอนเมือง ต.วังโรงใหญ่ ต.หนองน้ำใส ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากช่องและป่าหมูสี ท้องที่ ต.คลองไผ่ ต.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน ท้องที่ ต.มะเกลือเก่า ต.มะเกลือใหม่ ต.สูงเนิน ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแวงและป่างพญาเย็นแปลงที่สอง ท้องที่ ต.ดอนเมือง ต.วังโรงใหญ่ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเหล็กไฟ ท้องที่ ต.บ้านหัน ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว ต.โนนค่า ต.บุ้งขี้เหล็ก ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.สูงเนิน อ.สีคิ้ว (ยกเว้น ต.กฤษณา) จ.นครราชสีมา
 • 3) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.3 (วังน้ำเขียว) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ท้องที่ ต.ไทยสามัคคี ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ท้องที่ ต.ไทยสามัคคี ต.ระเริง ต.วังน้ำเขียว ต.วังหมี ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 • 4) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.4 (เขาภูหลวง) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาซับประดู่ และป่าเขามะกอก ท้องที่ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ท้องที่ ต.ตะขบ ต.ภูหลวง ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่านครราชสีมา ป่าปักธงชัย และป่าโชคชัย ท้องที่ ต.โคกไทย ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย ต.ไชยมงคล ต.โพธิ์กลาง ต.หนองจะบก
  ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่านครราชสีมา ป่าปักธงชัย และป่าโชคชัย ท้องที่ ต.ตะคุ ต.ธงชัยเหนือ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย ต.ไชยมงคล ต.สุรนารี ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่านครราชสีมา และป่าโชคชัย ท้องที่ ต.หนองบัวศาลา ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากช่องและป่าหมูสี ท้องที่ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน ท้องที่ ต.ตะขบ ต.ตะคุ .สุขเกษม อ.ปักธงชัย ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ท้องที่ ต.โคกกรวด ต.ไชยมงคล ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.ปักธงชัย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • 5) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.5 (ดงอีจาน) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีจานใหญ่ ท้องที่ ต.ท่าจะหลุง ต.ท่าเยี่ยม ต.ทุ่งอรุณ ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย ต.ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ ต.ลุงเขว้า ต.สารภี ต.หนองตะไก้ ต.หนองบุญนาก ต.หนองไม้ไผ่ ต.หนองหัวแรด ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้าง และป่าหนองกะทิ ท้องที่ ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.จักราช ต.ทองหลาง ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่านครราชสีมา ป่าปักธงชัย และป่าโชคชัย ท้องที่ ต.โชคชัย ต.ด่านเกวียน ต.ท่าอ่าง ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่านครราชสีมา และป่าโชคชัย ท้องที่ ตโชคชัย ต.ด่านเกวียน ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่ามืองไผ่ ท้องที่ ต.ไทยเจริญ ต.สารภี อ.หนองบุญมาก ต.คลองเมือง ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง และป่าจักราช ท้องที่ ต.ช้างทอง ต.ท่าช้าง ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.จักราช ต.ศรีละกอ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง และป่าจักราช แปลงที่สอง ท้องที่ ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเค็ง ท้องที่ ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้าง และป่าหินดาษ ท้องที่ ต.คลองเมือง ต.จักราช ต.ศรีละกอ ต.ศรีสุก ต.หนองขาม ต.หินโคน อ.จักราช ต.หลุ่งประดู่ .หินดาษ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าพิมาย ท้องที่ ต.จักราช ต.หนองพลวง ต.หินโคน อ.จักราช ต.ตลาดไทร ต.ท่าลาด ต.โนนตูม ต.โนนรัง ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง ต.นิคมสร้างตนเอง ต.โบสถ์ ต.รังกาใหญ่ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย ต.ช่องแมว ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย ต.งิ้ว ต.เมืองพลับพลา ต.หล่งตะเคียน ต.หลุงประดู่ อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าพิมายแปลงที่สอง ท้องที่ ต.กงรถ ต.งิ้ว ต.ตะโก ต.ทับสวาย ต.เมืองพลับพลา ต.หลุ่งประดู่ ต.ห้วยแคน ต.ห้วยแถลง ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ท้องที่ ต.หลุ่งประดู ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.หนองบุญมาก อ.โชคชัย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พิมาย อ.ห้วยเทพารักษ์ อ.จักราช อ.โนนแดง อ.ลำทะเมนชัย อ.ชุมพวง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
 • 6) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.6 (ครบุรี) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาจอมทอง ท้องที่ ต.ครบุรี ต.ครบุรีใต้ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ท้องที่ ต.กุดโบสถ์ ต.โนนสมบรูณ์ ต.สระตะเคียน ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง ต.โคกกระชาย ต.จระเข้หิน ต.เฉลียง ต.ตะแบกบาน ต.บ้านใหม่ ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติดงอีจานใหญ่ ท้องที่ ต.กุดโสถ์ ต.สุขไพบูลย์ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง ต.เฉลียง ต.แชะ ต.ตะแบกบาน ต.มาบตะโกเอน ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว ท้องที่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ท้องที่ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.ครบุรี อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 • 7) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.7 (ด่านขุนทด) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระสัง และป่าลำพญากลาง ท้องที่ ต.ด่านใน ต.ตะเคียน ต.บ้านเก่า ต.พันชนะ ต.สระจระเข้ ต.หนองกราด ต.ห้วยบง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด ต.บึงปรือ ต.วังยายทอง ต.สำนักตะคร้อ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแวง และป่าดงพญาเย็นแปลงที่สอง ท้องที่ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว ต.ห้วยบง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
  • ป่าสวนแห่งชาติป่าทำนบเขมร ท้องที่ ต.พังเทียม ต.หนองหอย อ.พระทองคำ ต.ชีวึก ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่ามาบกราด ท้องที่ ต.ทัพรั้ง ต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าหินเหล็กไฟ ท้องที่ ต.บึงอ้อ ต.โป่งแดง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง ท้องที่ ต.แก้งสนามนาง ต.โนนสำราญ ต.บึงพะไล ต.บึงสำโรง ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง ต.โนนเมือง ต.เมืองเกษตร ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง ต.โนนเต็ง .บ้านปรางค์ ต.หนองบัว ต.หนองมะนาว อ.คง ต.ขุนทอง ต.โนนทองหลาง ต.หนองบัวสะอาด ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ ต.โคกกระเบื้อง ต.ช่อระกา ต.บ้านเหลื่อม ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าโครงการรถไฟเมืองคง และป่าบัวใหญ่ ท้องที่ ต.คูขาด ต.เมืองคง ต.หนองมะนาว อ.คง ต.ดอนตะหนิน ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้าง และป่านองกระทิง ท้องที่ ต.โตนด ต.บิง ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น ท้องที่ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว ต.หินลาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.ด่านขุนทด อ.เทพารักษ์ อ.ขามทะเลสอ อ.พระทองคำ อ.สีคิ้ว (เฉพสะ ต.กฤษณา) อ.คง อ.โนนสูง อ.บ้านเหลื่อม อ.สีดา อ.แก้งสนามนาง อ.ขามสะแกแสง อ.ประทาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ประกอบด้วย 3 ดังนี้
 • 1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • 1.1) ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
  • 1.2) ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมป่าไม้
  • 1.3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • 2) งานป้องกันและจัดการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • 2.1) ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ละแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้
  • 2.2) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองแนวเขตป่าไม้ การระวังชี้แนวเขตป่าไม้ตลอดจนร่วมพิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 2.3) ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
  • 2.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • 3) งานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  • 3.1) ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน ประชาชน และพื้นที่ของรัฐถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การปลูกป่าทุกรูปแบบ และดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • 3.2) รับคำขอ ร่วมตรวจสอบ การรับรองการป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 3.3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อำนาจหน้าที่
 • 1) ป้องกันและปราบปรามการบุครุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคัใช้กฎหมายป่าไม้ในขอบเขตท้องที่รับผิดชอบ
 • 2) ดำเนินการและประสานการดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การจัดการที่ดินป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ
 • 3) เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกับการยื่นคำขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียนและอื่นในการขอรับอนุญาตด้านป่าไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสาน การจัดการเรื่องร้องเรียน
 • 4) ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 • 5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย