ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ

ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้
 • 1) ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบ
  • 1.1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • 1.2) จำทำแผน ใช้จ่ายงบประมาณของ ควบคุมและติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
  • 1.3) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 • 2) ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  • 2.1) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด และจัดทำแผนป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดจำแนกเป็นรายอำเภอ
  • 2.2) เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ จัดทำรายงานผลการดำเนอนงาน และรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของดจังหวัด
  • 2.3) สนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพนากรป่าไม้ การควยคุมไฟป่า การฟื้นฟู การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการจัดการที่ดินป่าไม้
  • 2.4) ประสานการดำเนินงานการเกี่ยวกับการอนุญาติและการให้บริการด้านป่าไม้และติดตามตรวจสอบการดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการ กฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 2.5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ มีอำนาจหน้าที่
 • 1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการกำหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • 2) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทัุกระดับ (จังหวัด กระทรวง และระดับชาติ)
 • 3) เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสวงน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด
 • 4) ดำเนินการและประสานดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฏหมายว่าด้วยสวนป่า กฏหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
 • 5) ดำเนินการและประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ใหเล้เป็นไปตามกฏระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
 • 6) สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้และจะดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
 • 7) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
 • 8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
 • 1) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.1 (นายางกลัก) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก ท้องที่ ต.บ้านไร่ ต.วะตะแบก ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต ต.เกาะมะนาว ต.โคกเพชรพัฒนา ต.โคกเริงรมย์ ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ ต.กุดน้ำใส ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ต.ซับใหญ่ ต.ตะโกทอง ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ ต.นายางกลัก ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาเนิน ท้องที่ ต.บ้านกอก ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.เทพสถิต อ.บำเหน็จณรงค์ อ.ซับใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 • 2) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.2 (ภูแลนคา) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง ท้องที่ ต.กุดต้ม ต.โนนสำราญ ต.บ้านค่าย ต.ลาดใหญ่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาเนิน ท้องที่ ต.ตาเนิน ต.รังงาม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก ท้องที่ ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ท้องที่ ต.ช่องสามหมอ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ ต.ชีบน ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า ต.โคกสูง ต.นาฝาย ต.นาเสียว ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่สอง ท้องที่ ต.ช่องสามหมอ ต.บ้านโสก ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ ต.ชีบน ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า ต.โคกสูง ต.นาฝาย ต.นาเสียว ต.บ้านเล่า ต.โพนทอง ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.เมืองชัยภูมิ (ยกเว้น ต.ซับสีทอง ต.ท่าหินโงม) อ.เนินสง่า อ.บ้านเขว้า อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 • 3) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.3 (ภูเขียว) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ท้องที่ ต.โนนกอก ต.บ้านเดื่อ ต.บ้านหัน ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ ท้องที่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม ท้องที่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 • 4) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.4 (คอนสาร) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ ท้องที่ ต.หกลางดง ต.โนนคูณ ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม ท้องที่ ต.ทุ่งนาเลา ต.ทุ่งพระ ต.ทุ่งลุยลาย ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
 • 5) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.5 (หนองบัวแดง) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ท้องที่ ต.กุดชุมแสง ต.คูเมือง ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.หนองบัวแดง (เฉพาะกุดชุมแสง ต.คูเมือง ต.ท่าใหญ่ ต.หนองแวง ต.หนองบัวแดง) จ.ชัยภูมิ
 • 6) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.6 (วังตะเฆ่) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก ท้องที่ ต.โคกสะอาด ต.วังตะเฆ่ ต.โสกปลาดุก ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่สอง ท้องที่ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.หนองบัวระเหว อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
 • 7) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.7 (ตาดรินทอง) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง ท้องที่ ต.บ้านเต่า ต.สระพัง ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูตะเภา ท้องที่ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น ต.กุดยม ต.บ้านเพชร อ.ภูแก้ว จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ท้องที่ ต.ธาตุทอง ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหยวก ท้องที่ ต.กวางโจน ต.ธาตุทอง ต.ผักปัง ต.หนองตูม ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.ภูเขียว อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
 • 8) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.8 (ภูผาทอง) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.หนองบัวแดง (เฉพาะ ต.นานงแดด ต.วังชมพู ต.ถ้ำวัวแดง) จ.ชัยภูมิ
 • 9) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.9 (ท่ามะไฟหวาน) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง ท้องที่ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูผาดำและป่าแดง ท้องที่ ต.ช่องสามหมอ อ.บ้านแก้ง ต.หนองไผ่ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ท้องที่ ต.เก่าย่าดี ต.ช่องสามหมอ อ.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ต.ซับสีทอง ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
  • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ท้องที่ ต.เก่าย่าดี ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ ต.ซับสีทอง ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
  • พื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ท้องที่ อ.แก้งคร้อ อ.เมืองชัยภูมิ (เฉพาะ ต.ซับสีทอง ต.ท่าหินโงม) จ.ชัยภูมิ
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ประกอบด้วยงาน ดังนี้
 • 1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • 1.1) ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
  • 1.2) ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมป่าไม้
  • 1.3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • 2) งานป้องกันและจัดการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • 2.1) ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ละแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้
  • 2.2) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองแนวเขตป่าไม้ การระวังชี้แนวเขตป่าไม้ตลอดจนร่วมพิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 2.3) ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
  • 2.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • 3) งานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  • 3.1) ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน ประชาชน และพื้นที่ของรัฐถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การปลูกป่าทุกรูปแบบ และดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • 3.2) รับคำขอ ร่วมตรวจสอบ การรับรองการป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 3.3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อำนาจหน้าที่
 • 1) ป้องกันและปราบปรามการบุครุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคัใช้กฎหมายป่าไม้ในขอบเขตท้องที่รับผิดชอบ
 • 2) ดำเนินการและประสานการดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การจัดการที่ดินป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ
 • 3) เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกับการยื่นคำขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียนและอื่นในการขอรับอนุญาตด้านป่าไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสาน การจัดการเรื่องร้องเรียน
 • 4) ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 • 5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย