ร่าง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื่อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหน้าคนขับ (Cab) ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ร่าง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื่อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหน้าคนขับ (Cab) ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาซื่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่……….