รายงานผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ