รายการหนังสือคำสั่งกรมป่าไม้ย้อนหลังปี 2564

ประจำเดือนธันวาคม 2564
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3964/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4041/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3901/2564 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกในระหว่างสัญญาจ้าง รายนาม นายชนินทร์ ชัยพรม
สั่งกรมป่าไม้ที่ 3904-2564ราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3907-2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3464/2564 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
ประจำเดือนตุลาคม 2564
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3275/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิปัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • ประจำเดือนกันยายน 2564
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2848/2564 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน ระดับฝ่าย และระดับศูนย์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2884/2564 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • คำสังกรมป่าไม้ที่ 2497/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2288/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน ระดับฝ่าย และระดับศูนย์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2046/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1601/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1550/2564 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1124/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1022/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 972/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 835/2564 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง