รายการหนังสือคำสั่งกรมป่าไม้ย้อนหลังปี 2563

ประจำเดือน มกราคม 2563
  • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 182/2564 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
  • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 517/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏืบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)