มาตรา ๗ (๔)

รหัสเอกสาร  เรื่อง
 7(4)-1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้
 7(4)-1-001 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7(4)-1-002 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7(4)-1-003 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7(4)-1-004 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7(4)-2 กฎกระทรวง ระเบียบ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7(4)-2-001 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕๗ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
 7(4)-2-002 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจและการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕
 7(4)-2-003 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒
 7(4)-2-004 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
 7(4)-2-005 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒
 7(4)-2-006 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา
 7(4)-2-007 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 7(4)-2-008 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7(4)-2-009 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7(4)-2-010 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางและการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7(4)-2-011 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ ๑๖, ๑๗, ๑๘ และ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
 7(4)-2-012 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๒
 7(4)-2-013 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๘
 7(4)-2-014 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7(4)-2-015 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
 7(4)-2-016 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 7(4)-2-017 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๔๕
 7(4)-2-018 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๔๕
 7(4)-2-019 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
7(4)-2-020 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการ ควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒
 7(4)-3 หนังสือเวียน กฎ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
 7(4)-3-001 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา
 7(4)-3-002 การขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการขออนุมัติลงนามสัญญาต่างๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี
 7(4)-3-003 ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้มี ผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ฯ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
 7(4)-3-004 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 7(4)-3-005 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 7(4)-3-006 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
 7(4)-3-007 เอกสารว่าด้วยหลักการทั่วไปและวัตถุประสงค์ของการจัดการความตกลง RCEP
 7(4)-3-008 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 7(4)-3-009 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 7(4)-3-010 แนวทางการปฏิบัติในการรับบริจาคทรัพย์สิน
 7(4)-3-011 กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
 7(4)-3-012 ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ ฉบับ
 7(4)-3-013 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้
 7(4)-3-014 ประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถามที่ ๓๘๙/ร.
 7(4)-3-015 กระทู้ถามที่ ๑๔๔ ร. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 7(4)-3-016 การประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป
 7(4)-3-017 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 7(4)-3-018 กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษและการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓
 7(4)-3-019 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 7(4)-3-020 กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓
 7(4)-3-021 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลพ.ศ.๒๕๕๓
 7(4)-3-022 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
 7(4)-3-023 การขออนุญาตถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 7(4)-3-024 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 7(4)-3-025 ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 7(4)-3-026 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 7(4)-3-027 การให้ข่าวของทางราชการ
 7(4)-3-028 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้กรณีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
 7(4)-3-029 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒
 7(4)-3-030 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการของทางราชการ
7(4)-3-031 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
7(4)-3-032 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน
7(4)-3-033 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
  อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559