ประมูลภาพกิจกรรม ป่าในเมือง สวนรุกขชาติปรุใหญ่

กิจกรรมโครงการป่าในเมื่อง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

สวนรุขชาติประใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานพิธี