ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรม 5ส กิจกรรมวันจิตอาสานครราชสีมา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จิตอาสา หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน
ประธานอสม. ประธานนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ปรุใหญ่วัยเก๋า ประชาชน ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ด้วยการร่วมมือทำกิจกรรม 5ส กิจกรรม
วันจิตอาสานครราชสีมา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนรุกขชาติปรุใหญ่ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)