ประชุม Video Conference

วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายภูษิต พรหมมาณพ ผอ.สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ผอ.ส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่าน Video Conference กรมป่าไม้ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมป่าไม้ในปัจจุบัน โดยศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งได้รับเกีรยติจาก นพ.อำนาจ มะลิทอง ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน บรรยายวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ COVID-19.