ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ประจำเดือนเมษายน 2567
 • ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้ง ที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2567 สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้
 • ประจำเดือนตุลาคม 2566
 • ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้
 • ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2566 สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ2565 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2565
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2565 สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • ประกาศสำนักจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
 • ประจำเดือนธันวาคม 2564
  ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมป่าไม้ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
  ประจำเดือน มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) กรมป่าไม้
 • เรื่อง การรับการเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับสรรหาเป็นกรรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสุรนทร์
 • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 • เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 วันที่1 ตุลาคม 2563 สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน กันยายน 2563
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้างานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ครั้งที่ 2/2563
 • การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกรกฎาคม
  ประจำเดือน มิถุนายน
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
  ประจำเดือนเมษายน 2563
 • ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2563 สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  ประจำเดือน เมษายน 2562

  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562 สังกัด สจป.8 (นม.) กรมป่าไม้ ลว.24เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
  • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2562 ลว.1เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ครั้งที่ 3/2562 ลว.1เมย62 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มีนาคม 2562

  • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ วันที่ 1 เมษายน 2562 ลว.28มีค62 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการขอข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กันยายน 2561

  • ขอเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ครั้งที่ 4/2561 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน เมษายน 2561

  • เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ธันวาคม 2560

  • การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สังกีด สจป.ที่ 8 (นม.)อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ตุลาคม 2560

  • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม
  • เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  • เรืองรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน เมษายน 2560

  • เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2560 สังกัด สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มีนาคม 2560

  • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่เป้าหมายในการจัดการที่ดินในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล อ่านเพิ่มเติม…

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *