ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ทส 1621.103/2/2567
  3. รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายงาน งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  4. แบบแปลนอาคาร ป้อมยาม A3
  5. แบบแปลน อาคารสุขารวม_A3
  6. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.6)
  7. แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ (ปร.5)
  8. ปร.4 อาคารป้อมยาม 
  9. ปร.4 อาคารสุขารวม
  10. BOQ-ปริมาณงาน