ตัวชี้วัด

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • เล่มการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รอบ 12 เดือน การประเมินผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รอบ 9 เดือน การรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการแฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานผลรอบ 12 เดือน การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานผลรอบ 9 เดือน การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • เอกสารส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานผลรอบ 6 เดือน การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทะธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
 • การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 9 เดือน)
 • รายงานผลรอบ 6 เดือน การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทะธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • เอกสารส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทะธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทะธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ12เดือน)
  เอกสารส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทะธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสอทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ9เดือน)

  • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ 2562

  • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ 2561

   • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
   • สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
   • สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน สำนัก/กอง/กลุ่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
     
     
  • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ 2560

   • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
   • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม…
   • ตารางสรุปผลตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน ปรจำปี 2560 สจป.ที่ 8 (นม) อ่านเพิ่มเติม…

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง

   • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
   • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2559 อ่านเพิ่มเติม…

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง

   • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
   • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2558 อ่านเพิ่มเติม..
   • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 อ่านเพิ่มเติม…
   • ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านเพิ่มเติม…

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง

   • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
   • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2557 อ่านเพิ่มเติม..
   • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557 อ่านเพิ่มเติม…

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *