ตัวชี้วัด


การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทะธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทะธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม และระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ 2561

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
  • สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน สำนัก/กอง/กลุ่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
    

    
 • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ 2560

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
  • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางสรุปผลตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน ปรจำปี 2560 สจป.ที่ 8 (นม) อ่านเพิ่มเติม…

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
  • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2559 อ่านเพิ่มเติม…

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
  • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2558 อ่านเพิ่มเติม..
  • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 12 เดือน ประจำปี 2558 อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านเพิ่มเติม…

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง

  • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง อ่านเพิ่มเติม…
  • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2557 อ่านเพิ่มเติม..
  • รายงานตัวชีวัด สจป.ที่ 8 (นม.) รอบ 12 เดือน ประจำปี 2557 อ่านเพิ่มเติม…