คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • คำสั่งสำนัก ที่ 55/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 53/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทกลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 51-2567 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 37/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 34/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  คำสั่งสำนัก ที่ 27/2567 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
  คำสั่งสำนัก ที่ 25/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
  คำสั่งสำนัก ที่ 26/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
  ประจำเดือน มกราคม 2567
 • คำสั่งสำนัก ที่ 11-2567 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 7/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 4-2567 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนธันวาคม 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 245/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 239/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 244-2566 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือนมกราคม 2567
 • คำสั่งสำนัก ที่ 219/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 222/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 216/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 200-2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 199-2566 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์และตรวจการอยู่เวรณ์รักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 196/2566 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 186/2566 เรื่อง แก้ใขคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 187/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 188/2566 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 169/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 180/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 176/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้าประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 175/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 171/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 174/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 173/2566 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 172/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 182/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 183/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 178/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
  ประจำเดือนตุลาคม 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 158/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 159/2566 เรื่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 160/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 161/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 162/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 163/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 157/2566 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกันยายน 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 147/2566 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 138/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 124/2566 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 118/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนกรกฏาคม 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 107/2566 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 99-2566 เรื่อง แต้งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 88-2566 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 87/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 85/2566 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 84/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 83/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 80 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 82/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 78-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • คำสั่งสำนักที่ 73/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 71/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 72/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 58/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ภูมิสารสรเทศป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 54/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 52/2566 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประเดือนเมษายน 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 51-2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 46/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงานโครงการ "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินนอกงบประมาณ โดยมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริดไทย (กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ 2)
 • คำสั่งสำนักที่ 47/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงานโครงการ "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินนอกงบประมาณ โดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ 2)
 • คำสั่งสำนักที่ 48/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 27/2566 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการ สำนักจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 24-2566 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่าและควบคุมไฟป่า
 • ประจำเดือนมกราคม 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 11-2566 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 5-2566 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนธันวาคม 2565
 • คำสั่งสำนัก ที่ 208-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 205/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือนมกราคม 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 206/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู่ประสานงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 201/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 196/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 195/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนักที่ 193/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 191/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • คำสั่งสำนักที่ 197-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครื่องข่ายแบบบูรณาการ และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 208/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • คำสั่งสำนัก ที่ 207-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนกงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบปรัมาณ พ.ศ. 2566
  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 • คำสั่งที่ 185/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือนธันวาคม 2565
 • คำสั่งสำนัก ที่ 183/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสักนัก ที่ 172/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 130-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • ประจำเดือนตุลาคม 2565
 • คำสั่งสำนัก ที่ 166-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนกันยายน 2565
 • คำสั่งที่ 155/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ แลพคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งที่ 139/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงานโครงการ "ภาคีสนันสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินนอกงบประมาณ)
 • คำสั่งสำนักที่ 151/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งที่ 153/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 152/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 150/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 159-2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 160-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ
 • ประเดือนสิงหาคม 2565
 • คำสั่งสำนักที่ 140 -2565 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไท้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • คำสั่งสำนักที่ 129-2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการ สำนักจัดการทรัพยารป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 122-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 125-2565 เร่อง ให้ลูกจ้างไปปฎิบัติราชการ
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • คำสั่งสำนักที่ 115-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 116/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 92/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรณ์รักษาการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 • คำสั่งสำนักที่ 93/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 88-2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 86/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 89/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 85/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 76/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์และตรวจการณ์อยู่เวรณ์รักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 81/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 84/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 83/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนเมษายน 2565
 • คำสั่งสำนักที่ 76-2565 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจกสรอยู่เวรณ์รักษาการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 72-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565
 • คำสั่งสำนักที่ 68-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 67/2565 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรและตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 70-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 65-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้าประจำและนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรมบริหารป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 66-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ และกิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
 • คำสั่งสำนักที่ 69-2565 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 74-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนมีนาคม 2565
 • คำสั่งสำนัก ที่ 59/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 57-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำและพนักงานราชการไปปฏิบัติงานกิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนัก ที่ 56-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่ง สจป. ที่ 8 (นม.) ที่ 52-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 46-2564 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์และตรวจการอยู่เวร์รักษาการณ์สำนักจัดการณ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือนมีนาคม 2565
 • http://คำสั่งสำนัก ที่ 47/2565 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานจำนวน 2 ราย
 • คำสั่งสำนัก ที่ 38-2565 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  คำสั่ง สจป ที่ 8 (นม ) ที่ 34/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายบูรณาการ และกิจกรรมหลักอนุรักษณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่ามีส่วนร่วม กิจกรรมพํมนาเครื่อข่ายป่าชุมชน
  ประจำเดือน มกราคม 2565
 • คำสั่ง สจป.ที่ 8 (นม.) 22-28/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 10/2565 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
 • คำสั่ง สจป.ที่ 8 (นม.) ที่ 17/2565 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 11/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่ง สจป.ที่ 8 (นม.) ที่ 4/2565 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีาม) เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนธันวาคม 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 160/2564 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการคำสั่งสำนักที่ 159-160 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 160/2564 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 157/2564 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือนธันวาคม 2564
 • แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ 164/2564
 • ประจำเดือนตุลาคม 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 139/2564 เรื่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสังสำนักที่ 140/2564 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 138/2564 เรื่องให้ลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่ 136/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 3042/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • ประจำเดือนกันยายน 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 135/2564 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรณ์รักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือนตุลาคม 2564
 • ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 117/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 116/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 111/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุทชน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 101/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 100/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 99/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 98/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 97/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านขุนทด (โครงการที่2) นครราชสีมา (แปลงปลูกที่ 2560)
 • คำสั่งสำนักที่ 95/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมปฏิบัติการชุดปฏิบัติการรุกขกร ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 94/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการรุขกร ประชำสำนักจัดการทรัพยากรที่ 8 (นครราชสีมา) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 93/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและส่งมอบ-รับมอบไม้ของกลางมีค่าไปเก็บรักษา ณ โรงเก็บไม้มีค่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.4 (เขาภูหลวง) ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • คำสั่งสำนักที่ 92/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 89/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 88/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการประจำไปปฎิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 87/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าสูงเนิน จังหวัดครราชสีมา (โครงการที่ 5)(แปลงปลูกปี 2560/2528)
 • คำสั่งสำนักที่ 86/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โครงการที่ 5)(แปลงปลูกปี 2560/2529 2560/2531 2560/2532 และแปลงปลูกปี 2560/2533)
 • คำสั่งสำนักที่ 85/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการรุกขกรกรมป่าไม้ ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 84/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าดงเค็ง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการที่ 5) (แปลงปลูกปี 2551/2521-2536 และแปลงปลูกปี 2521-2536)
 • คำสั่งสำนักที่ 83/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โครงการที่ 5) (แปลงปลูกปี 2560/2520,2560/2521,2560/2522 และแปลงปลูกปี 2560/2524)
 • คำสั่งสำนักที่ 82/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ
 • ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 78/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกรแจ้งขอยกเลิกกิจกรรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
 • คำสั่งสำนักที่ 77/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ
 • คำสั่งสำนักที่ 76/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีหลักฐานการจ่ายเงิน (ใบสำคัญ) สูญหาย
 • คำสั่งสำนักที่ 75/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 74/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด นครราชสีมา
 • คำสั่งสำนักที่ 73/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 72/2564 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 71/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด บุรีรัมย์
 • คำสั่งสำนักที่ 70/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (ปีที่ 2 และปีที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด บุรีรัมย์
 • ประจำเดือน เมษายน 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสุรินทร์
 • คำสั่งสำนักที่ 65/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (ปีที่ 2 และปีที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สุรินทร์
 • คำสั่งสำนักที่ 64/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 63/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหา คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 62/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดชัยภูมิ
 • คำสั่งสำนักที่ 61/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (ปีที่ 2 และปีที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดชัยภูมิ
 • คำสั่งสำนักที่ 60/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คำสั่งสนักที่ 59/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 58/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านขุนทด (โครงการที่ 2) จังหวัดนครราชสีมา
 • คำสั่งสำนักที่ 57/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน (เพิ่ทเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 56/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ และกิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 55/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 54/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
 • ประจำเดือน มีนาคม 2564
 • คำสั่งสนักที่ 51/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสนักที่ 50/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง การควบคุมและตรวจสอบ
 • คำสั่งสำนักที่ 49/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 48/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสนักที่ 47/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 46/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 45/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 44/2564 เรื่อง แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานสำรวจทรัพยากรนันทนาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 26/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฎิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 27/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คำสังสำนักที่ 28/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและผนการใช้จ่ายเงิน แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 29/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตังคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 31/2564 เรื่อง เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านขุนทด (โครงการที่ 2) จังหวัดนครราชสีมา (แปลงปลูกปี 2560) (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 32/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ปฎิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 29/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 34/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานการไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 35/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานการไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 36/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานการไปปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 37/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 38/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงเค็ง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการที่ 5)
 • คำสั่งสำนักที่ 39/2564 เรืองให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน มกราคม 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 1/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการทัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 • คำสั่งสำนักที่ 2-2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • คำสั่งสำนักที่ 3/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 4/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแกเกษตรกร ปีที่2 และปีที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 5/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โครงการที่5) (แปลงปลูกปี 2560/2529,2560/2531,2560/2532 และแปลงปลูกปี 2560/2533)
 • คำสั่งสำนักที่ 6/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา (โครงการที่5) (แปลงปลูกปี2560/2528)
 • คำสั่งสำนักที่ 7/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แห่งท้องที่ เป็นคณะทำงานและเลขานุการในคณะทำงานสรรหาในจังหวัด
 • คำสั่งสำนักที่ 8/2564 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 9/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลป่าไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (Roo) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
 • คำสั่งสำนักที่ 11/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 12/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านขุนทด (โครงการที่ 2) จังหวัดนครราชสีมา (แปลงปลูกปี 2560)
 • คำสั่งสำนักที่ 13/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงาน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ และกิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 14/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 15/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสั่งสำนักที่ 16/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 17/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการปลูกพื้ชสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน
 • คำสั่งสำนักที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำห้องผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 19/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • คำสังสำนักที่ 20/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ปฏิบัติกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรม (สนักสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 21/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการจ้างสำรวจครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
 • คำสั่งสำนักที่ 22/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างคว่มเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 23/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 24/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิปฏิบัติงานกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คำสั่งสำนักที่ 25/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 291/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 292/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 288/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 285/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 283/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 279/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไมัที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 276/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 271/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 260/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 277/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณื สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 264/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 258/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 252/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 248/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงเค็ง จังหวัดบุรีรัมย์
 • คำสั่งสำนักที่ 251/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรัดษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 249/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งหรือขอขยายเขต
 • คำสั่งสำนักที่ 165/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • ประจำเดือน กันยายน 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 241/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 243/2563 เรื่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ปีที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดสุรินทร์
 • คำสั่งสำนักที่ 240/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 235/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 236/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 234/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ากาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 • คำสั่งสำนักที่ 232/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ปีที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังกวัดบุรีรัมย์
 • คำสั่งสำนักที่ 231/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองกผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ปีที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดบุรีรัมย์
 • คำสั่งสำนักที่ 230/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 224/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมการดำเนินตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งสำนักที่ 223/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ัที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 222/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ปีที่ 1) ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดสุรินทร์
 • คำสั่งสำนักที่ 221/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรม (สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 และ ปีที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งสำนักที่ 220/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อนอุตสาหกรรม ปีที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดชัยภูมิ
 • คำสั่งสำนักที่ 219/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ปีที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดชัยภูมิ
 • คำสั่งสำนักที่ 192/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 191/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 211/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการในสังกัดส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) โดยการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
 • คำสั่งสำนักที่ 217/2563 เรือง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแผนค่าใช่จ่ายเงิน กิจกรรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
 • 8elyj'leoydmuj 216/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำรวจต้นไม้บริเวณป่าไม้ถาวรตามมติคณะรุฐมนตรี ป่าสวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • <>liคำสั่งสำนักที่ 210/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประสิทธิภาพของพนักงานราชการในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่้ที่ 8 (นครราชสีมา) โดยการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย) และการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
 • คำสั่งสำนักที่ 209/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการในสังกัดส่วนวิชาการและกฎหมาย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) โดยการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรภนะ (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
 • คำสั่งสำนักที่ 208/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการในสังกัดส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 8 (นครราชสีมา) โดยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
 • คำสั่งสำนักที่ 206/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคอม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ( ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 และปีที่4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา
 • คำสั่งสำนักที่ 164/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 207/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชน เพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ "สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้"
 • คำสั่งสำนักที่ 205/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (ปีที่2 และปีที่3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยภูมิ
 • คำสั่งสำนักที่ 204/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 184/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้่าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 200/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าทุ่งมน-บักได-ตาเบา จังหวัดสุรินทร์
 • คำสั่งสำนักที่ 201/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม้พะยูงของกลางที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ นม.4 (เขาภูหลวง) ถูกขโมย
 • คำสั่งสำนักที่ 202/2563 เรื่อง ให้ลูกจ้าประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 186/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 187/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบกรอกคะแนนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบบทดสอบ กระดาษคำตอบข้อเขียน และแบบสำหรับกรอกและรวมคะแนน การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 188/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับ เก็บรักษา และจัดส่งแบบกรอกคะแนนทดสอบสมรรถนภาพทางร่างกาย แบบทดสอบ กระดาษคำตอบข้อเขียน และแบบสำหรับกรอกและรวมคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 189/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 190/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ กรอก และรวมคะแนน การประเมินประสอทธิภาพของพนักงานราชการในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสังสำนักที่ 203/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 163/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง และป่าสวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตนท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 162/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการจ้างลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 • คำสั่งสำนักที่ 167/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 168/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 169/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชาอาสา ปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 170/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่2 (ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4) ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดบุรีรัมย์
 • คำสั่งสำนักที่ 159/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกเสริมฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่ป่าสงวณแห่งชาติ ตามโครงดารจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ "สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้"
 • คำสั่งสำนักที่ 171/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (ปีที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดบุรีรัมย์
 • คำสั่งสำนักที่ 172/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ปีที่ 2 ปี่ที่ 3 ปีที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสุรินทร์
 • คำสั่งสำนักที่ 173/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกร กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยภูมิ
 • คำสั่งสำนักที่ 174/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 175/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 176/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 177/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการทำงานพิจารณาคัดเลือกและส่งมอบ-รับมอบไม้ของกลางมีค่าไปเก็บรักษา ณ โรงเก็บไม้มีค่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.4 (เขาภูหลวง) ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • คำสั่งสำนักที่ 151/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจ้างลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวณแห่งชาติ
 • คำสั่งสำนักที่ 178/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 179/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ยางนาบริเวณลำน้ำพรมและลำห้วยทิก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
 • คำสั่งสำนักที่ 180/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน นำเงินส่งคลัง การควบคุมและตรวจสอบ
 • คำสั่งสำนักที่ 181/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานประจำฝ่ายการเงินและบัญชี
 • คำสั่งสำนักที่ 182/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ส่วนอำนวยการ ใช้งานอุปกรณ์ GFMIS Token Key
 • คำสั่งสำนักที่ 183/2563 เรื่อง แก้ไข/เพิ่มผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online
 • ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 138/2563 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 140/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งสำนักที่ 139/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 141/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 142/253 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ท้องที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • คำสั่งสำนักที่ 142/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูซำผักหนาม ท้องที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 • คำสั่งสำนักที่ 144/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบไม้ของกลางในความรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่า
 • คำสั่งสำนักที่ 145/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 156/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 157/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 160/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการรุขกร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกเสริมฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ "สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้"
 • คำสั่งสำนักที่ 161/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 133/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 134/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 135/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวเขต ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าเขาคอก และป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี
 • คำสั่งสำนักที่ 132/2563 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 131/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 127/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 130/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 129/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนัก ที่128/2563 เร่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 117/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 119/2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้ประดูท่อน จำนวน 941 ท่อน ที่อายัดไว้
 • คำสั่งสำนักที่ 118/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 114/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 106/2563 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชดารชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 102/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของเครื่องข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปีงบประมาร ฑ.ส. 2563 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 103/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563
 • คำสั่งสำนักที่ 104/2563 เรื่องให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเสณษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 105/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูหจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาาน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษรตรกรรม ประจำภปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 101/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมแผนการจัดกทารทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 107/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน เมษายน 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 97/2563 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 89/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมรวบรวมข้อมูล สต๊อกไม้ เพื่อสนันสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฏ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 90/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 91/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิปฏิบัติกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (สนันสุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 และ ปีที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 57/2563 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศูนย์ปาไม้บุรีรัมย์ ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 58/2563 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ปาไม้บุรีรัมย์ ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 59/2563 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 และ ปีที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 60/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 61/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 62/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 63/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 64/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 65/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 66/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 67/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมเเผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 68/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาซับประดู่และป่าเขามะกอก ป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากช่องและป่าหมูสี และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จัหวัดนครราชสีมา
 • คำสั่งที่ 69/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว ังหวัดนครราชสีมา (แผนงานต่อเนื่อง)
 • คำสั่งที่ 73/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 76/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งที่ 77/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมาปฏิบัติงาน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563
 • คำสั่งที่ 78/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมาปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 79/2563 ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 80/2563 ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม(สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 81/2563 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งที่ 82/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
 • คำสั่งที่ 83/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…
 • คำสั่งที่ 84/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
 • คำสั่งที่ 85/2563 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 86/2563 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 87/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งที่ 88/2563 แต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่า และการดำเนินการตามมาตรา 25 แห้งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
 • ประจำเดือนมีนาคม 2563
 • คำสั่งที่ 35/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.8 (นม.)
 • คำสั่งที่ 34/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งที่ 37/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งที่ 53/2563 เรื่องให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 54/2563 เรื่องให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งที่ 55/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่ง 56/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประจำเดือน มีนาคม 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 51/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรณ์รักษาการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 52/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติกิจกรรมบริการด้านการอนุญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 49/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (สนันสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 และปีที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 50/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสังสำนักที่ 42/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1-2) เพิ่มเติม
 • คำสั่งสำนักที่ 41/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานา กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงือนไขการอนุญาติและตรวจติดตาม การใช้ประโยชน์มที่ดินของราษฎรที่ได่รับอนุญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพื่มเติม)
 • คำสั่งสำนักที่ 40/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 43/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 • คำสั่งสำนักที่ 36/2563 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดกทารทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 36/2563 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งสำนักที่ 16/2563 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 17/2563 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 18/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งสำนักที่ 19/2563 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน มกราคม 2563
 • คำสั่งที่ 7/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 4/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ปฏิบัติงานกิจกรรมบริการด้านการอนุญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 • คำสั่งที่ 3/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ออกปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 • คำสั่งที่ 2/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ออกปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 • คำสั่งที่ 5/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งที่ 6/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งที่ 1 /2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินกิจกรรมสงเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองคี์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ประจำปีงบประมาณ
 • ประจำเดือน ธันวาคม 2562

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

  ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  ประจำเดือน กันยายน 2562

  ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  • คำสั่งที่ 174/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรณ์รักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

  ประจำเดือน สิงหาคม 2562

  ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

  ประจำเดือนมิถุนายน 2562

  ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  ประจำเดือน เมษายน 2562

  • คำสั่งที่ 92/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 97/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 98/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 91/2562 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 98/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 96/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 93/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่าและกิจกรรมเครื่อข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 85/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฏกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 95/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรมมการและคณะทำงานคัดเลือกรางวัลโครงการรักษ์ป่าป่ารักชุมชน ประจำปี 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 94/2562 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรมมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และกิจกรรมหลัก ส่งเสริมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบรูรราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 97/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 98/12562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 91/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยกรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 86/2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 85/2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฏกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 84/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูและกิจกรรมเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 81/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการความรู้ สจป.8 (นม.) ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 80/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มีนาคม 2562

  • คำสั่งที่ 77/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อ อ่านเพิ่มเติม..
  • คำสั่งที่ 76/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค อ่านเพิ่มเติม..
  • คำสั่งที่ 71/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 70/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 69/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ของ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 68/2562 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ปจป.งปม.2562 สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 67/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 66/2562 มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ส่วนอำนวยการ ให้งานอุปกรณ์ GFMIS Token Key อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 65/2562 มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติงานประจำฝ่ายการเงินและบัญชี อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 64/2562 แก้ไข/เพิ่มผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 63/2562 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน ดำเนินโครงการนำร่องสาธิตสร้างป่า สร้างรายได้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 62/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมบริหาร อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 61/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 แผนงานบูรณาการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 60/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 แผนงานยุทธศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 55/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม… 
  • คำสั่งที่ 54/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ของ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 52/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่ จ.สุรินทร์ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 51/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  • คำสั่งที่ 48/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่ จ.สุรินทร์ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 47/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่ จ.สุรินทร์ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 46/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 45/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 43/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 42/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 41/2562 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงอัตรากำลัง สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 40/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 39/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 38/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 37/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 36/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 35/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 34/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่าย อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 33/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมย่อยสร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 32/2562 ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 31/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 30/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 29/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมสจัดทำเส้นทาง อ่านเพิ่มเติม…
    

  ประจำเดือน มกราคม 2562

  • คำสั่งที่ 26/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 24/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 23/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 22/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 21/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 20/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมปลูก อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 19/2562 มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งและตรวจสอบสภาพป่า ตามโครงการจัดให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ต อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 18/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 17/2562 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นซ์เตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 15/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 14/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 12/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินโครงการครูกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 11/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่จ.สร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 10/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่จ.บร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 9/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่จ.ชย. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 8/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 7/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 6/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินโครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 5/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมาและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่จ.นม. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 4/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3/2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม..
  • คำสั่งที่ 2/2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1/2562 ให้เข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  • คำสั่งที่ 196/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกรแจ้งขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่2 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 195/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 194/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 193/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 192/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและบริการด้านอนุญาตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม..
  • คำสั่งที่ 191/2561 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านขุนทด (โครงการที่ 2) จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 190/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประจำ สจป.8 (นม.) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 189/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้พะยูงแปรรูป (ถากกลม) ที่อายัดไว้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 188/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.บร. อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 187/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 186/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมจำทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้ จ.นม.อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 185/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกิจกรรมระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 184/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 182/2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป. 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  • คำสั่งที่ 170/2561 ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ สจป. 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 171/2561 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน สจป.8 (นม.) เป็นกรรมการรับมอบทรัพย์สินบริจาค ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์วิทยุ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 174/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จ.นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 175/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 176/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 177/2561 ยกเลิกคำสั่งพนง.จนท.ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะสังและป่าลำพญากลาง จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  • คำสั่งที่ 158/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเช็ค อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 159/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ไม้ประดู่ที่อายัดไว้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 160/2561 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.8 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 161/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 162/2561 แต่งตั้งหัวหน้าสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 163/2561 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าสูงเนิน (โครงการที่ 5) จ.นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 164/2561 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง (โครงการที่ 5) จ.บุรีรัมย์  อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 166/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กันยายน 2561

  • คำสั่งที่ 113/2561 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้มาตราฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยังยืน หลักสูตร “ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 114/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเช็ค อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 115/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ อ่านเพิ่มเติ่ม…
  • คำสั่งที่ 116/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินเอกชน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 118/2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่า อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 122/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 123/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 124/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 125/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 126/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 127/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 128/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 129/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 130/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้ประดู่ที่อายัดไว้ จำนวน 81 ท่อน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 135/2561 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ขนย้ายไม้ของกลาง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 136/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเช็ค อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 142/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 143/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 147/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 151/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 152/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) เดิม อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  • คำสั่งที่ 109/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ ประจำปี 2561 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 99/2561 ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 106/2561 ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 108/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) เดิม อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 107/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 103/2561 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ ตามกฏกระทรวงการขออนุญาติและการอนุญาติทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 102/2561 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามและประเมินความสำเร็จ โครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 101/2561 ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ท่องที่จังหวัดสุรินทร์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่ใเติม…
  • มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแลขนส่งไม้ของกลาง จนถึงอู่บกพหลโยธิน ตำบลลำไทน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

  • คำสั่งที่ 95/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 85/2561 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 80/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 84/2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเช็ค อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  • คำสั่งที่ 74-2561 ให้เจ้าหน้าปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 75/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,0000 (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 79/2561 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 78/2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 71/2561 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพอ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 72/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวน หรืองดเว้นการกระทำใด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 69/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน และแผนที่เขตที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 70/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุและต้นไม้โ่นทับ อ่านเพิ่มเติม..

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

  • แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การปลูกป่าและบำรุงรักษา สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบวัดประทับตรา ป. (ปล่อย) และตรา ค. อ่านเพิ่มเติม…
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช่ในสำนักงาน อ่านเพิ่มเตอม…

  ประจำเดือน เมษายน 2561

  • คำสั่งที่ 43/2561 ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายวา่าด้วยการป่าไม้ (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 42/2561 ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มีนาคม 2561

  • คำสั่งที่ 37/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกไปปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

  • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) (เดิิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 22/2561 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.)อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 23/2561 แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้ในระบบ KTB Corporate Online อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 24/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดยางแผ่นรมควันอบแห้งของกลาง อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มกราคม 2561

  • คำสั่งที่ 8/2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 10/2561 เรื่องกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ สจป.ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 7/2561 เเต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการรุกขกร สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ธันวาคม 2560

  • คำสั่งที่ 335/2560 ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 334/2560 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 337/2560 ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 329/2560 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ และกาสรบริการด้านการอนุญาติ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพื่มเติม…
  • คำสั่งที่ 328/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักป่า (รสทป.) อ่านเพิ่มเติม.ชุดที่1… อ่านเเพิ่มเติมชุดที่2…
  • คำสั่งที่ 326/2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 325/2560 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสุริทร์ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

  • คำสั่งที่ 315/2560 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเวรรักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) เดิม อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 316/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 25601 กิจกรรมส่งเสริมจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 303/2560 ให้ข้าราชการและลูกจ้างไปปฏิบัติราชการศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 314/2560 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 313/2560 แต่งตั้งคณะพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจจ้าง และผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 312-2560 เรื่องมอบหมายให้ศูนย์ป่าจังหวัดท้องที่ หรือที่ดินนั้นตั้งอยู่ ทำหน้าที่รับคำขอรับใบอนุญาติตามกฏกระทรวง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 311/2560 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิคไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ากาบเชิง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 306/2560 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานแผนปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ชุดปฏิบัติการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 310/2560 เรื่องให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่ 8 (นม.) เพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 307/2560 เรื่องให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป่องกันรักษาป่า สจป.ที่ 8 (นม.) (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 308/2560 เรื่องให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 309/2560 เรื่องให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 304/2560 เรื่องให้ข้าราชการลูกจ้างไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 303/2560 เรื่องให้ข้าราชการลูกจ้างไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 267 / 2560 ให้ข้ราชการและลูกจ้างประจำไป)ฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป้า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  •  

  ประจำเดือน ตุลาคม 2560

  • คำสั่งที่ 291 / 2560 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 290 / 2560 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่ม…
  • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
  • เเต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง อ่านเพิ่มเติม….
  • เเต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กันยายน 2560

  ประจำเดือน สิงหาคม 2560

  • คำสั่งที่ 245-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 244 /2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการโครงการครูป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 241 /2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 242 /2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อ่านเพิ่มเติม…อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

  • คำสั่งที่ 235/2560 เรื่องแต่งตั้งหน้าหน้าโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติระดับหมู่บ้าน) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนมิถุนายน 2560

  • คำสั่งที่ 168 / 2560 เรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีนายคำปอง พิพวนนอก ขอพระราชทาน อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  • คำสั่งที่ 151 ลงวันที่ 28 พฤษถาคม 2560 เรื่อง กำหนดมาตราการประหยัดพลังงานของ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนเมษายน 2560

  • คำสั่งที่ 126 /2560 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านขุนทด (โครงการที่ 2) นม. อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 120 / 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดิน สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 80 / 2560 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 81 / 2560 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 82 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกรั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนมีนาคม 2560

  • คำสั่งที่ 77 / 2560 แต่งตั้งกรรมการกรั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการข้าร่าชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งสำนัก ทีา 75 / 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
    

  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  • ให้ข้าราาชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป. (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม….
  • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนมกราคม 2560

  • แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบสภาพพหนะของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว อ่านเพิ่มเติม…
  • แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบสภาพพหนะของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว อ่านเพิ่มเติม….

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *