คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ

ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
  • คำสั่งพนักงานที่ 137/2563 เรื่อง ให้ผู้บุรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และรื้อถอน แก้ไข หรือทำด้วยการใดแก่สิ่งที่เ็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์
  • คำสั่งพนักงานที่ 136/2563 เรื่องให้ผู้บุรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และรื้อถอน แก้ไข หรือทำด้วยการใดแก่สิ่งที่เ็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จังหวัดบุรีรัมย์
    ประจำเดือน มกราคม 2563

    ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562