คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

  • คำสั่งที่ 1805/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงานา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1845/2561 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันและพัฒนาการป่าไม้ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1892/2561 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1985/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2015/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2016/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2046/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัตงานหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสกุ อ่านเพิ่มเติม…