คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562……

  • คำสั่งที่ 768/2562 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 688/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 589/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ สจป.8 (นม.) (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 576/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 575/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 574/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 570/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.8 (นม.) (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 533/2562 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 440/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 412/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…