คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนตุลาคม 2561

  • คำสั่งที่ 3166/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3191/2561 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3193/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3210/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3290/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3291/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3292/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซม อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3332/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…