คำสั่งกรมป่าไม้ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  • คำสั่งที่ 2748/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างขยายเขตแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2760/2561 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2943/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3051/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการรักษาการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3093/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านเพิ่มเติม…