ความเป็นมา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

  1. ประวัติความเป็นมา
  2. การยกเลิกสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัด…
  3. ให้กลุ่มปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ด้านป่าไม้) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด…
  4. ให้ตัดโอนอัตรากำลังไปสังกัดสำนักปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 600 อัตรา

                   ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 263/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 ให้ปรับปรุงหน่วยงานภายในของกรมป่าไม้ใหม่ โดยจัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19 ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนกประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ การบริการตอบสนองพันธกิจของกรมป่าไม้ การสนับสนุนการบริหารงานวิชาการด้านป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 263/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 ให้ปรับปรุงหน่วยงานภายในของกรมป่าไม้ใหม่ โดยจัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19 ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนกประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ การบริการตอบสนองพันธกิจของกรมป่าไม้ การสนับสนุนการบริหารงานวิชาการด้านป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

                   ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4453/2551 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของในส่วนราชการกรมป่าไม้ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 และตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4603/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ ให้ปรับปรุงหน่วยงานภายในของกรมป่าไม้ใหม่ โดยจัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) และจัดให้มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ในสังกัดสำนัก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้