ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจ จำนวน 400,000 กล้า โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูป่าเศรษฐกิจครอบครัวและป่าชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูป่าเศรษฐกิจครอบครัวและป่าชุมชน

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด 30×30 เมตร จำนวน 2 หลัง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด 30×30 เมตร จำนวน 2 หลัง

(ร่าง) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน จังหวัดสกลนคร โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูป่า เศรษฐกิจครอบครัวและป่าชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน จังหวัดนครพนม โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูป่า เศรษฐกิจครอบครัวและป่าชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางจ้างปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนจังหวัดสกลนคร

ราคากลางจ้างปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนจังหวัดนครพนม

ราคากลางจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจ