ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง


 เรืองdownload
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ระยะทาง 120 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)