การประเมินส่วนราชการ


Contents

การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

คำรับรองการประเมินส่วนราชการ ฯ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน