หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 ม่วงต๊อบ


ที่ตั้งสำนักงาน 
ตั้งเลขที่ ๑๒๗ /๑ ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด 391274 E  2132440 N   ระหว่าง 4547 I / 1:50,000
โทร 081 – 7837048 หรือ 081 – 9928045

ข้าราชการ (หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 ม่วงต๊อบ)

 

 

 

นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

  ที่ตั้งสำนักงาน
     ตั้งเลขที่ ๑๒๗ /๑ ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด 391274 E  2132440 N   ระหว่าง 4547 I / 1:50,000
โทร 081 – 7837048 หรือ 081 – 9928045
 ข้าราชการ (หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 ม่วงต๊อบ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 ลูกจ้างประจำ
     นายพงศ์กร เสมมหาศักดิ์ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.2
     นายไชยพนิตนันท์ สิทธพทอง พนักงานธุรการ ส.2
     นายธนกฤต พิทักษ์ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.2
 พนักงานราชการ
     นายทองศุกร์ กวางทู เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
     นายจันทรักษ์ แสนพยอม เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
     นายสุริยา หน่อเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
     นายคำส่วย พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
     นายจำรูญ ยอดเมืองนาย เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
     นายภัคพงษ์ แสนแล เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
 พนักงานจ้างเหมา (TOR)
     นายรัฐศาสตร์ บุญเรือง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
     นายรักพงษ์ ยงหวาน เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
     นายศิรวิทย์ ศรีม่วงทอง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
      นายณัฐพงษ์  ศรีสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


ดู หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1(ม่วงต๊อบ) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า