ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


โครงสร้างอัตรากำลัง
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

นายบุญส่ง สมเพาะ
หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นางสาวดรุณี นะดำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางนงค์ลักษณ์ ใจน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3
นางทวนทอง จันทร์ต๊ะมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3
นายบุญยวม เสริมสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3
นายชูเกียรติ แซ่เฮง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นางอรวรรณ วรรณภิละ
คนงานเกษตร