โครงสร้างอัตรากำลังส่วนอำนวยการ


โครงสร้างอัตรากำลัง ส่วนอำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

นายเล็ก วงษา
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

นายพฤกษ หล้าบุตร
พนักงานธุรการ ส.4
นายพิทักษ์ชัย   จรินเดช
พนักงานธุรการ ส.4
นางสาวธนิษฐา   โพธิยอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอัยยารัตน์ ทองดี
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า(TOR)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายยุทธพง์ บุตรเนตร 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวธัญญรัตน์ ปันแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปภาดา พิมสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนุชศรินทร์  อัญชัญ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาศ  บำรุงยศ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุสำนัก

 
นายพุฒิพงศ์ ชัยนลินพัฒน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
นางสาวศิริลักษณ์ เล่อกา
เจ้าหน้าที่พัสดุ