โครงสร้างอัตรากำลังส่วนป้องกันฯ


โครงสร้างอัตรากำลัง ส่วนป้องกันและรักษาป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

นายทวีชัย  กันทใจ 
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมป่า

 

 

นายยุทธพงษ์  บุตรเนตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-หัวหน้าฝ่ายงานอนุญาต

นายครรชิต  วงค์พระยา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่า
– หัวหน้าฝ่ายควบคุมไฟป่า
นายพงศ์กร เสมมหาศักดิ์
พนักงานธุรการ ส.๓
นายไชยพนิตนันท์  สินธพทอง
พนักงานธุรการ ส.๔

นายธนกฤต  พิทักษ์
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓

นายสมทรง  อินงาม
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นางสายใจ รัตนวิฑูรย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.๓