สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยส่วนจัดการป่าไม้ ได้เข้าร่วมชี้แจง โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และจัดทำประชาคม เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยส่วนจัดการป่าไม้ ได้เข้าร่วมชี้แจง โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และจัดทำประชาคม เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ปร […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 ได้เข้าร่วมกับ เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6(อำเภอสบเมย) ได้เข้าร่วมกับ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จัง […]


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจฯ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่บุกรุก   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจฯประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแ […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ปางมะผ้าและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. ๗ (อำเภอปางมะผ้า) ได้ออกประชาสัมพันธ์ และส่งมอบสำเนาประกาศเรื่องการลงทะเบียนปลูกบุก   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ปางมะผ้าและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. ๗(อำเภอปางมะผ้า) ได้ออกประชาสัมพันธ์ และส่งมอบส […]


หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมย และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6(อำเภอสบเมย) ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย […]


หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปางมะผ้าและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 7 (อำเภอปางมะผ้า) ได้ติดตามการปฏิบัติงานหมู่บ้านเครือข่ายการป้องกันไฟป่า   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปางมะผ้าและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 7(อำเภอปางมะผ้า) ได้ติดตามการปฏิบัติงานหมู่บ […]