โครงการเงินกู้ ปี 64 COVID-19

(โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน)

ภาพรวมหน้าเวป2

ข้อมูลโครงการ

ประกาศการจ้างงานโครงการเงินกู้ (ตำแหน่ง คุณสมบัติ รายละเอียดงาน)

หนังสือเวียน

รายงานฉบับสมบูรณ์

รายงานผลสำเร็จโครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมดำเนินงาน

สื่อวีดีทัศน์

สรุปผลงานจากงบเงินกู้โควิด ๖๔ ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ๔ ภาค สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

งบเงินกู้โควิด ปี ๖๔ ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน

กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ