6.กฎกระทรวง


กฎกระทรวง (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2518 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2519 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

กฎกระทรวง (ฉบับที่) 26 พ.ศ.2528 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2530 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิงประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเข้าทำระโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558