การประเมินส่วนราชการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


การประเมินส่วนราชการฯประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566

การรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(รอบ ๙ เดือน)

การรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(รอบ ๑๒ เดือน)