การจำหน่ายพัสดุ จำนวน 25 รายการ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจรจาตกลงกัน (ครั้งที่ 2)