ประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

4 3

โครงการจัดที่ดินทํากินใช้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

 

Give Area to people Banner

  เป็นการดําเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ดาว์นโหลดเอกสาร pdf

 

9-9-2015 2-14-22 PM  9-9-2015 2-09-10 PM
9-9-2015 2-12-51 PM 9-9-2015 2-10-13 PM
9-9-2015 2-16-35 PM 9-9-2015 2-17-04 PM