รูปทรงสัญลักษณ์ เป็นรูปหยดน้ำ หมายถึง การจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ต้นไม้ 3 ต้น หมายถึง การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 

รูปแปลงที่ดิน หมายถึง การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม

รูปราษฏร หมายถึง  ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน