ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมด้วย นายอธิพงษ์ ก่อผล ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ นางวาสนา ก่อผล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ นายณัฐวุฒิ บุตรดี ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี มีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพทธศาสนิกชนจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธี มีพระราชเขมากร รศ. ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๖ นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมนายอธิพงษ์ ก่อผล
ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/๒๕๖๖ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยได้มอบนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และให้การบริหารจัดการที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก “ประชาชนต้องมีที่ดินและที่ทำกินอย่างพอเพียง” จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามนโยบายตามคำแถลงของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ในการสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน เป็นนโยบายการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิทำกินในที่ดินเขต ส.ป.ก. หรือพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มากกว่า 50 ล้านไร่ และกำหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออนุญาตที่รัฐออกให้ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ ควบคู่กับสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม “THEOS – 2” มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่และยกระดับการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย คทช. เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ เมื่อการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ One Map ดำเนินการแล้วเสร็จ

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ 127 ปี 18 กันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ณ บริเวณหน้าตึกถนอมเปรมรัศมี สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายในงานมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธี ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมุพรมหาเถร” คลอง 9 ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี