ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

 

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นายธีรยุทธ สมตนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และนางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานในกิจกรรมของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ”


วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” โดยมี นายธีรยุทธ สมตน  ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพลเจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมเป็นวิทยากร
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การทำงานของชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นตัวแทนภาครัฐในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งยังช่วยลดความขัดแย้งและทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายในงานได้มีการมอบข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดให้กับผู้แทนของสำนักในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค โดยมีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการภารกิจกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธี  เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการภารกิจกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ภายหลังโครงการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) ครั้งที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ณ โรงแรม ไอยรา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธุรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดโยยส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา จำนวน 115 คน

ทั้งนี้ การดำเนินการได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรเรื่อง การรับรองและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ เรื่องการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติกป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ

ตำแหน่งนาย  ช่างสำรวจชำนาญงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง “การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ของช่างสำรวจรังวัด”  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ
    สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
  • เพื่อให้มีการระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดอจนการนำเสนอ ปัญหา อุปสรรค
    ของการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานกิจกรรม
    ต่างๆ ที่ดำเนินงาน

ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน เขาตะเกียบ-หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นระยะเวลา 3 วัน

 

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้