รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2561-2562

  รายงานฉบับสมบูรณ์ 2562 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2561-2562 โดยกรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Load Shapefile  

Continue reading

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ “สำนักจัดการที่ดินป่าไม้กับการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562หัวข้อ “ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้กับการพัฒนา ระบบภูมิสารสนเทศ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ” • KM ครั้งที่ 1 ทำงานสะดวกรวดเร็วด้วย …

Continue reading